تقسیم کننده روغن هیدرولیکی (6)

گریس پمپ هیدرولیک (6)

یونیت روغن کاری هیدرولیکی (7)